வாழ்த்து செய்திகள்! நன்றி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம் on January 18, 2010

தொலைபேசி, தனி மடல், சாட் என்று எல்லா ஊடகங்கள் மூலமாகவும் வாழ்த்து செய்திகள் அனுப்பி இருக்கின்ற வாசக, எழுத்தாள நண்பர்களுக்கு நன்றி!

எல்லோரும் இளித்திருக்க என்பதுவேயல்லாமல வேறொன்றறியேன் பராபரமே!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம் on January 18, 2010

One Comment

RAMA  on January 18th, 2010

Hi Ram, recent fan of yours, have been reading all your old posts and laughing out loudly, wife who cannot read tamil thinks that I have gone tropo, ( need your Mum’s vepali!), did not know you came to down under in 08
let me know about your next visit here
Cheers
Rama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *